1. Účel řádu

Provozní řád školní jídelny stanovuje podmínky a pravidla, podle kterých se stravování ve školní jídelně uskutečňuje.

 

2. Zákonné vymezení

Provoz školní jídelny řídí tyto zákony a vyhlášky:

- vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb.

- vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb.

- výživové normy

- finanční normativ

- metodika spotřebního koše

- nařízení č. 825/2004 o hygieně potravin

 

3. Strávníci

Ve školní jídelně mají právo se stravovat žáci ZŠ, speciální školy, žáci středních škol, zaměstnanci škol a cizí strávníci.

 

4. Platba strávného

Placení stravného lze provádět platbou v hotovosti poslední týden v měsíci od 7 - 8 hodin a od 13.30 - 14.30 hodin, poslední den v měsíci od 7 - 14.30 hodinnebo placení stravného bezhotovostně - účtem, zřízením trvalého příkazu v banceStravné se hradí zálohově měsíc předem, vždy do 15 dne předchozího měsíce na účet jídelny, variabilní symbol je rodné číslo strávníka.

Vyúčtování je jednou ročně v červenci.

Placení účtem je třeba sjednat s vedoucí stravování.

Pokud není stravné zaplaceno nemá strávník na oběd nárok.

Pokud připadne na poslední den v měsíci jakékoliv volno, obědy se platí před pracovním volnem.

 

5. Přihlašování a odhlašování stravného

Přihlašování strávníků se provádí na základě závazné přihlášky ke stravování.

Strava se přihlašuje a odhlašuje vždy den předem do 14 hodin, včetně výletů a exkurzí školy. Odhlášení provádějí sami rodiče, nikoli škola! Při náhlém onemocnění je možno ten den se odhlásit do 7 hodin.

Školní jídelna zajišťuje stravování dětí pouze ve dnech školního vyučování.

V době prázdnin a ředitelského volna jsou obědy dětem odhlašovány, děti nemají nárok na zlevněné obědy. Rodiče mohou přihlásit děti na obědy za plnou cenu. Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o základním a středním vzdělání /školský zákon/ a vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování mají žáci a studenti nárok na stravování v době jejich pobytu ve škole a první den neplánované nemoci. Pokud by se chtěly děti stravovat o prázdninách či ředitelském volnu, možné to je, ale pouze za plnou cenu oběda, včetně mzdových a věcných nákladů. 

Za neodebrané a neodlhášené obědy se náhrada neposkytuje.

 

6. Ceny stravného

Ceny a normy stravného pro jednotlivé kategorie dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. se řídí podle věku dosaženého ve školním roce.

I. stupeň 7 - 10 let 20,- Kč

II. stupeň 11 - 14 let 22,- Kč

střední školy 15 - více let 24,- Kč

cizí strávníci 55,- Kč

Věková kategorie dítěte se vypočítává podle věku, které dítě dosáhne kdykoli během započatého školního roku. Toto pravidlo musíme respektovat, tak to ukládá zákon.

 

7. Výdej obědů

výdej pro veřejnost: od 11.15 hod do 11.45 hod

 výdej pro děti od 11.45 hod do 13.45 hod

Cizí strávníci jsou povinni řídit se výdejní dobou.

Přídavky obědů jsou nenárokové a odvislé od průběhu výdeje obědů.

 

8. Povinnosti strávníka

Po příchodu do jídelny strávníci s podnosy a příbory přistoupí k výdejními okénku, kde obdrží oběd. Po konzumaci odnesou tác s použitým nádobím k odkládacímu okénku. Strávníci se chovají ukázněně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly.

 

9. Pitný režim

Pro dětské strávníky je v jídelně termos s pitím, kde si mohou pití přidat.

 

10. Práva strávníků

Velikost a kvalita stravy je určena recepturami pro školní stravování. Velikost porcí a kvalitu lze reklamovat u vedoucí školní jídelny v okamžiku převzetí jídla. Reklamaci je třeba provést osobně, žáci prostřenictvím pedag. dozoru. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Jakékoliv připomínky, návrhy jak na skladbu jídelníčku, kvalitu nebo jakékoliv provozní připomínky lze přednést vedoucí školní jídelny.

 

11. Pedagogický dozor

Po celou dobu výdeje obědů pro školní strávníky je vypracován časový rozvrh pedagogického dozoru.

 

12. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

Každý strávník se chová v souladu se společenskými pravidly, neběhá nestrká se a nepředbíhá v řadě u okénka, aby nešlo k rozlití jídla. Pokud k tomu dojde, upozorní konající dozor, aby nedošlo k pádu či úrazu. V zimním nebo deštivém období se zvýší kontola podlahy, aby nedošlo k uklouznutí. Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit konajícímu dozoru.

 

13. Provozní řád školní jídelny

Je vyvěšen v jídelně a před kanceláři vedoucí školní jídelny, kde se mohou zástupci nezletilých dětí s tímto řádem seznámit. A také je na internetových stránkach: www.skolnijidelnadostalova.cz.

 

14. Podmínky k zacházení s majetkem školní jídelny

Všichni strávníci se chovají šetrně k zařízení jídelny. Pokud dojde k rozbití nádobí nebo zařízení je třeba toto okamžitě nahlásit dozoru, aby nedošlo k úrazu.

 

15. Odkládání věcí školních stávníků

Děti, které přicházejí pod pedagogickým dozorem nad oběd odládají si kabáty a tašky v šatně. Ostatní strávníci si odkládají věci na věšák v jídelně.

 

16. Ostatní informace

Jídelní lístek a ostatní informace pro strávníky jsou vyvěšeny u výdejového okénka v jídelně. Jakékoliv připomínky lze projednat s vedoucí stravování v kanceláři nebo telefonicky na čísle 412332373.

 

 

Platnost provozního řádu od 1. 6. 2010 na dobu neurčitou

 

Pavla Dostálová

vedoucí školní jídelny

V Rumburku 1. 6. 2010

Co rodiče nevědí o školním stravování

Mnoho rodičů pátrá po informacích o školním stravování. A právě jim je určen článek Ing. Pavla Ludvíka z informačního portálu hromadného stravování.